เก็บข้อมูลสถานภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน (As-is) สายงาน ศปก1-3 ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย