เก็บข้อมูลสถานภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน (As-is) สายงาน บร. ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย