เก็บข้อมูลสถานภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน (As-is) สายงาน บพ. ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย