โครงการ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 – 2561 บริษัทเวสเทิร์นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการดำเนินโครงการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 – 2561 โดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อ kick off โครงการและชี้แจงแผนการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา9.30 น ณ. ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร