วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมในหลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับบุคลากร โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 9 การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

    

 

 

วันและเวลา : วันจันทร์เเละอังคารที่ 18-19 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : การประปาส่วนภูมิภาค