บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ในการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำโครงการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนขององค์กรและสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.  ซึ่งสามารถระบุประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมและมีกรอบระยะเวลาการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) โดยจำแนกเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ  เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.  ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของ บวท.  กรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม  เพื่อวิเคราะห์ กำหนดระบบสารสนเทศ (Software) ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบ กำหนดรายการโครงการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกรอบงบประมาณโครงการ ซึ่ง บวท.  สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป  เพื่อออกแบบกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น  และเพื่อพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาในภาพรวม รวมทั้งแนวทางการจัดการด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 300 วัน  ในโครงการนี้ได้จัดการประชุมเพื่อเริ่มต้นโครงการ (Kick – off) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด