ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ Big Data ในองค์กร
ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสกลวรรณากร (๓๐๕๑๕) ชั้น ๕ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อาคารริมน้ำ