ด้วยบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท MEGA International จัดสัมมนาในหัวข้อ Digit-Eyes: Take Control of your Digital Journey เพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร และบริษัทผู้ผลิต Software ในการพัฒนาและบริหารสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tools) เป็นการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรต่อไป
วันและเวลา : วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมร่วมฤดี บอลรูม 2+3 ชั้น 9 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต