บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกพ. ตามหลักการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect)         โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ ซึ่งสามารถระบุประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมและมีกรอบระยะเวลาการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยจำแนกเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ  เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ กรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน  เพื่อวิเคราะห์ กำหนดระบบสารสนเทศ (Software) ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อออกแบบ กำหนดรายการโครงการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกรอบงบประมาณโครงการ ซึ่งสำนักงานฯ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป  เพื่อออกแบบกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น  เพื่อพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาในภาพรวม  โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 240 วัน  ในโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการในส่วนงานสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)