วันที่ กันยายน 2561 ที่ปรึกษาบริษัท ดร สุรัตน์ ตันเทิดทิตย์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงานกิจกรรมวัน ICT Day 2018 ที่กรมชลประทาน ปากเก็ด นนทบุรี ในหัวข้อเรื่อง “Digital Transformation with Enterprise Architecture” ซึ่งเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมชลประทาน