บริษัทได้จัด สัมมนาหัวข้อ“แหล่งเงินทุนสำหรับ ICT SMEs ไทย” ในวันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการดำเนินธุรกิจด้านไอซีทีของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมให้มากขึ้น