ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกรอบการดำเนินงานมาตรฐาน ITIL และ ISO 20000 (IT Management Service using ITIL and ISO 20000)
ในโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น ๖ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (อาคารริมน้ำ)