บริษัทได้จัด สัมมนาหัวข้อ“การสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off meeting) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑” ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๒ ชั้น ๒ ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพร้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในระดับกรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชี้แจงถึงขอบเขตการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของโครงการฯ ความต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ