งานสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off Meeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
การเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 1 รวมถึงชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของโครงการฯ ทั้งยังเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยงานสัมมนาได้จัดขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวทัญญู ชั้น 2 อาคาร 1 การเคหะแห่งชาติ