บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการประชุมเริ่มต้นโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้น ณ ที่ทำการสนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรดิจิทัล มีระยเวลาในการดำเนินโครงการ 8 เดือน
วันและเวลา : วันที่ 10เมษยายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ที่ทำการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์