ด้วยบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดอบรมภายใต้โครงการ การศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ชื่อหลักสูตร : การอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเข้าใจในนิยามและขั้นตอนในการดำเนินงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร

วันและเวลา : วันที่ 25-26กรกฎาคม2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องสามเสน 1 ขั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพ