ด้วยบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดอบรมภายใต้โครงการ การศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้ชื่อหลักสูตร : การอบรม EA for Executive เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ผู้บริหารและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องศรีตรัง 1 ขั้น 2 โรงแรมตรัง กรุงเทพ