ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ 2561-2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นร่วมกัน ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย และกำหนดทิศทางหรือแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ให้สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันและเวลา : วันที่ 21-24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร