บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดสัมมนา เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันโรคทรวงอกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการสัมมนาภายใต้ โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) จำนวน 1 งาน (เพื่อการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้วยระบบ)

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 8/4 ชั้น 4 สถานบันโรงพยาบาลทรวงอก