บริษัทได้จัดกิจกรรม “การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)” ในวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง Synergy ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร A ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำกัดโดยการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้แก่บุคลากรของกระทรวงยุติธรรม