บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off meeting)การจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร(Enterprise Architecture : EA)

วันและเวลา :  วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ห้อง ประชุม 4 ชั้น 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย