ด้วยบริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการ จัดประชุม/สัมมนาประชาวิจารณ์เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันโรคทรวงอกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับทราบระดับความพร้อมต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรนำผลการวิเคราะห์มากำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนงานการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันและเวลา : วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 –12.00 น.
สถานที่ : ณ สถาบันโรคทรวงอก ห้องประชุม 8/4 ชั้น 4 ตึก 8