บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off meeting) การจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)โดยงานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับพัฒนาและขับเคลื่อนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สู่องค์กรยุคดิจิทัล และ เป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐในด้านรัฐบาลดิจิทัล

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น.
ห้อง Mirror Room ชั้น 32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อาคาร Tower B