โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 บริษัทเวสเทิร์นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการดำเนินโครงจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 โดยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อ kick off โครงการและชี้แจงแผนการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 12.00 น ณ. ห้องประชุม ไอที ชั้น 2