กิจกรรมการจัดสัมมนาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่ 1
บริษัทได้จัดสัมมนา ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 6 มกราคม 2557 ณ ภูแก้วรีสอร์ท จ.เพชรบูรณ์
โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี 2557 – 2561