บริษัทได้จัดสัมมนา ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
– เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปี 2557 – 2561
– เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการศึกษาของที่ปรึกษา