ด้วย บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการจัดอบรมภายใต้โครงการงานจ้างจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560-2563

หลักสูตร : การกำกับดูแลเทคโนโลยีดิจิตทัลแก่ผู้บริหารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน

วันและเวลา : วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

สถานที่ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)