บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอส.ซี.พี.ซิสเท็ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้มีกรอบ  ทิศทาง  และเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  เพื่อให้การกำหนดแผนงาน  โครงการ  และกรอบงบประมาณ  สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานในสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายและแผนของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้  และเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ที่มีความชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สามารถรองรับการปรับเปลี่ยน  เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งการประสานงความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอื่นได้อย่างดี  ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ  ภายใต้การศึกษา  วิเคราะห์จากข้อมูลที่รอบด้านทั้งในปัจจัยภายใน  ภายนอกองค์กรตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 120 วันทำการ  ในโครงการนี้ได้จัดการประชุมเพื่อเริ่มต้นโครงการ (Kick – off) เมื่อวันพุธที่  7  กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมของสำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทไปเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมของสำนักงานปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม