บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี  ในการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำโครงการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง ระยะที่ 2  โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ กระบวนการของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานรัฐมนตรี  ที่จำเป็นจะต้องทำการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในอนาคต (To-be Process) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสามารถสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี ในอนาคต ตามผลการศึกษา และวิเคราะห์ โดยออกแบบสถาปัตยกรรมใน 4 ด้าน คือ สถาปัตยกรรมการดำเนินงานขององค์กร สถาปัตยกรรมระบบข้อมูล/สารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบโปรแกรมประยุกต์ และสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี  และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้รองรับระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในการที่จะทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 360 วัน  ในการดำเนินโครงการนี้ได้ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ และบทสรุปผู้บริหาร ฉบับภาษไทยและภาษาอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ EA ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 4 เพื่อเสนอแผนแม่บทระบบเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง