บริษัท เวสเทิร์น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (ศ.ศ.ป.) ในการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.  2555 -2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.  2555 -2559 ที่มีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ ศ.ศ.ป. แนวโน้มความต้องการในอนาคต  อย่างเป็นรูปธรรมและมีกรอบระยะเวลาการพัฒนาที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 150 วัน  ในโครงการนี้ได้จัดการประชุมเพื่อเริ่มต้นโครงการ (Kick – off) เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมเล็ก 2 อาคารพระมิ่งมงคล  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ