ผลงานบริษัท

ผลงานบริษัทด้านการให้บริการที่ปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้
 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์และจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร ธรรมาภิบาลข้อมูลและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 2. โครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) ของ กปน.
 3. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปีงบประมาณ 2566-2570
 4. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 5. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (ENTERPRISE ARCHITECTURE) ของสถาบันการบินพลเรือน จํานวน 1 งาน
 6. โครงการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 7. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท. พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ พร้อมให้คำปรึกษา
 8. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ด้านการบริหารจัดการน้ำ
 9. โครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงมหาดไทย
 10. โครงการ การจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)
 11. โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล สำหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 12. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพี่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 13. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) จำนวน 1 งาน (เพื่อการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 14. โครงการสอบราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ชุดเครื่องมือในการพัฒนาและจัดเก็บรายละเอียด สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (EA Tools)
 15. โครงการงานจ้างพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) การเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 2
 16. โครงการ งานจ้างจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ 2560-2563
 17. โครงการจัดจ้างดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 18. โครงการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 1
 19. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 20. งานปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงข่าย IP
 21. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564
 22. งานจ้างปรับปรุงโครงข่าย TOT MPLS รองรับการให้บริการ IPv6 ยี่ห้อ Cisco
 23. โครงการงานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 24. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1
 25. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
 26. โครงการพัฒนาศูนย์สำรองข้อมูล สศช. (Backup Data Center of NESDB) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 27. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 – 2561
 28. โครงการวิเคราะห์ และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระบบสารสนเทศ ระบบการรักษาความปลอดภัย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน
 29. โครงการ “กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่สากล”
 30. โครงการพัฒนาระบบ Software ของงานจ้างปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์โครงข่าย IP เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการให้บริการโครงข่ายในระดับ PE
 31. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 -2559
 32. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนขององค์กรและสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ
 33. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกพ. ตามหลักการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect)
 34. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
 35. โครงการควบคุมงานระบบเครือข่ายกระทรวงการคลัง 15 มิ.ย. 2554
 36. โครงการควบคุมงานระบบเครือข่ายกระทรวงการคลัง 15 พ.ค. 2554
 37. โครงการพัฒนาและควบคุมงานระบบเครือข่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์
 38. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหาร ราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ อย่างแท้จริง ระยะที่ 2
 39. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ PI Web Part Design Phase
 40. จ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการสำรวจตรวจนับทรัพย์สิน ของ สำนักงาน กสทช.
 41. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN)
 42. โครงการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 43. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนา Enterprise Service Architecture ประจำปี 2554-2558
 44. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2559
 45. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร จัดการความมั่นคงปลอดภัย
 46. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2552
 47. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
 48. โครงการติดตั้งระบบ CRM สำหรับระบบ Sub Call Center
 49. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย LAN ภายในกรมสรรพากร