โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1

สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
วันที่เริ่มโครงการ : 24 เมษายน 2557
วันสิ้นสุดโครงการ : 20 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

  1. เพื่อประเมินระดับความพร้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในระดับกรมต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  2. เพื่อศึกษา และกำหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมของกระทรวงยุติธรรม
  3. เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Architecture)ของกระทรวงยุติธรรมที่ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงานของกระบวนการหลัก มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศของกระบวนการหลัก มุมมองด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ และมุมมองด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
  4. เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
  5. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตโครงการ

2.1 การประเมินความพร้อมของหน่วยงานต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
2.1.1 ที่ปรึกษาจะต้องประเมินระดับความพร้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในระดับกรมต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยใช้กรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล เช่น ACMM เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมในด้านต่างๆ ของหน่วยงานต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
2.1.2 ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานผลการประเมินความพร้อมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ที่มีข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินที่ได้รับ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาและใช้ผลการประเมินดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรต่อไป
2.1.3 ที่ปรึกษาต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยละเอียด พร้อมแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานรายกิจกรรม

2.2 การศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมกับกระทรวงยุติธรรม
2.2.1 ที่ปรึกษาต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA development framework) ที่มีอยู่อย่างน้อย 3 กรอบแนวทางการพัฒนา
2.2.2 ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม ทั้งในส่วนของ EA Framework ที่เหมาะสม และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการโดยระบุถึงข้อมูลหลักของกระบวนการแหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ใช้งานข้อมูล

2.3 จัดให้มีการสัมมนาและฝึกอบรม
ที่ปรึกษาต้องจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ และจัดฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรต่อไปนี้
2.3.1 การจัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off meeting) แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จำนวนไม่เกิน 150 คน ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล โดยการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม
2.3.2 จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) จากหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรแล้วอย่างน้อย 1 หน่วยงาน เพื่อทำการ Benchmarking กับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดสรุปผลการศึกษาดูงานและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม
2.3.3 การจัดฝึกอบรมในหลักสูตร EA for Executive จำนวน 1 รุ่น แก่ผู้บริหารระดับ CIO ของส่วนราชการในสังกัด โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 0.5 วัน
2.3.4 การฝึกอบรมในหลักสูตร การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 3 รุ่น ให้แก่บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รุ่นละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 30 คน/รุ่น
2.3.5 การฝึกอบรมในหลักสูตรการจัดทำผังการไหลของกระบวนการ (Business Process) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 25 คน/รุ่น

2.4 การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ (Current Architecture) ของกระทรวงยุติธรรม
2.4.1 ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและให้คำแนะนำในการจัดทำสถาปัตยกรรมการดำเนินงาน Business Architecture) ที่ครอบคลุมในด้านโครงสร้างการบริหาร กระบวนการในการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาหน่วยงาน ดังนี้
2.4.1.1 ที่ปรึกษาจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการเองได้ โดยมีที่ปรึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำ ซึ่งการดำเนินงานจะครอบคลุมกระบวนการหลักของหน่วยงานในระดับกรมหรือเทียบเท่า หน่วยงานละ 1 กระบวนการ
2.4.1.2 ที่ปรึกษาต้องดำเนินการจัดทำสถาปัตยกรรมการดำเนินงานให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งการดำเนินงานจะครอบคลุมกระบวนการหลักที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.4.2 ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและให้คำแนะนำในการจัดทำสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture) ที่แสดงถึงข้อมูลสำคัญประกอบกระบวนการหลักในข้อ 2.4.1.1 ของกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมรายการข้อมูลที่ให้บริการของกระบวนการหลักแก่หน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลากรของกระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการเองได้โดยมีที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาต้องจัดทำสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศของ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ครอบคลุมกระบวนการในข้อ 2.4.1.2
2.4.3 ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและให้คำแนะนำในการจัดทำสถาปัตยกรรมด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ของกรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ รายการระบบงาน (Application) แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อของระบบงาน (Context diagram) ฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการเองได้โดยมีที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาต้องจัดทำสถาปัตยกรรมด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2.4.4 ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและให้คำแนะนำในการจัดทำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานแก่กรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ที่ครอบคลุมในด้าน แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แผนผังระบบเครือข่าย การจัดแบ่งพื้นที่ (Zone diagram) การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน และแผนผังอุปกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมสามารถดำเนินการเองได้ โดยมีที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และที่ปรึกษาต้องจัดทำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
2.4.5 ที่ปรึกษาต้องจัดทำมาตรฐาน (Technology Reference Model and Standard Profile : TRM/SP) ของกระทรวงยุติธรรม ที่ครอบคลุมการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน Data/Information ด้าน Application ด้าน Technology & Security โดยอ้างอิงกับมาตรฐานที่มีอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.5 การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม (EA Governance)
2.5.1 ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) ให้แก่กระทรวงยุติธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
2.5.2 ที่ปรึกษาต้องจัดทำแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม โดยจัดทำเป็นแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
2.5.3 ที่ปรึกษาต้องจัดทำแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 2 ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในระยะที่ 1 เพื่อให้กระทรวงยุติธรรมทราบแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

2.6 การศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบ EA Portal และ EA Database
2.6.1 ที่ปรึกษาต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบหน้าเว็บไซต์ EA Portal คุณลักษณะของเว็บพอร์ทัล ข้อมูลที่จะนำเสนอใน EA Portal และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา EA Portal เพื่อรองรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมในระยะที่ 2
2.6.2 ที่ปรึกษาต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Database) เพื่อรองรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมในระยะที่ 2

2.7 การจัดทำ EA Website
ที่ปรึกษาต้องจัดทำ EA Website กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร และการบริหารจัดการโครงการการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร(Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองผลงาน

จัดทำสถาปัตยกรรองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1