โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ว่าจ้าง :               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่เริ่มโครงการ :              16 กันยายน 2556

วันสิ้นสุดโครงการ :           12 กุมภาพันธ์ 2557

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ:

เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และบุคลากร (ในด้านสารสนเทศ) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จากปี พ.ศ. 2557 ถึง 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ขอบเขตโครงการ

1. ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

2. ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ

3. ศึกษา วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

4. ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. ศึกษาและกำหนดสถาปัตยกรรมแนวทางการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีใช้ในปัจจุบัน กับระบบที่กำลังจะพัฒนาขึ้นใหม่

7. กำหนดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง ที่จำเป็น ในการสนับสนุนการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งกำหนดลำดับเวลาในการจัดหา และงบประมาณของแต่ละระบบ

8. กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งาน และการสนับสนุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองผลงาน

หนังสือรับรองผลงาน – จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา