โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
วันที่เริ่มโครงการ : 24มีนาคม 2558
วันสิ้นสุดโครงการ : 20กันยายน 2558
หนังสือรับรองผลงานบริษัท : ดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 – 2561 โดยคำนึงถึงทิศทางหรือแนวโน้มด้านไอทีหรือไอซีทีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของ สศค.

2.2 เพื่อจัดทำเอกสารแผนงาน/ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 และแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ สศค. ยุทธศาสตร์ของ ICT และยุทธศาสตร์ชาติ (โดยจัดทำเอกสารตามรูปแบบ (Format) และมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ได้แก่ ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ รายละเอียดการจัดซื้อ Specification of Hardware & Software ระบบ Security และการพัฒนาระบบ (Application) ขอบเขตการดำเนินการที่ชัดเจน วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

2.3  จัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564

2.4  แนวทางการจัดฝึกอบรมหรือแผนการพัฒนาด้านไอทีให้แก่บุคลากรของ ศทส. โดยกำหนดหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านไอทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/ โครงการ ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

ขอบเขตของโครงการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  พ.ศ. 2560 – 2564 จึงได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นลำดับขั้นตอน (Process) และการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ตาม Format อย่างละเอียด ดังนี้

 

3.1 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

ขอบเขตการดำเนินการ

3.1.1  ศึกษา สำรวจ สถานภาพในปัจจุบัน (IT Technology) และแนวโน้มในอนาคต (Trend IT & ICT)

ทำการวิเคราะห์และประเมินสภาพความเหมาะสม ปัญหา ข้อจำกัด เงื่อนไข และศักยภาพความพร้อมของ สศค.

ในการนำประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานใน สศค.

3.1.2  จัดทำบทสรุปความต้องการระบบสารสนเทศภายใน สศค. ประกอบด้วย

(1)  ความต้องการด้านซอฟต์แวร์พื้นฐาน

(2)  ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน

(3)  ความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานและการตัดสินใจ

(4)  ความต้องการระบบเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน

(5)  ความต้องการระบบเทคโนโลยีที่ด้านความมั่นคงปลอดภัย

(6)  ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีที่รองรับ IPV 6

(7)  ความต้องการด้านสถานที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

(8)  ความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3.2 ขั้นตอนที่ 2 จัดทำรายงานการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report)

ขอบเขตการดำเนินการ

3.2.1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานของ สศค. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ความต้องการนำประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานใน สศค. เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การนำ Smart Phone มาใช้กับระบบสารสนเทศ การใช้ e-Signature การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารแบบรวมศูนย์ (File Centre) เป็นต้น (Meeting I)

3.2.2  นำผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในข้อ 2 มากำหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยมีเป้าหมายให้

ทุกหน่วยงานของ สศค. สามารถประยุกต์ใช้ IT เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารจัดการองค์กร

ตามนโยบายของผู้บริหาร สศค. ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นไว้ ดังนี้

(1)  พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพื่อบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชน

ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

(2)  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นออฟฟิศยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่า

‘Smart Office’ หรือ ‘Fun Office’ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ไร้กระดาษ (Working with Paperless)

(3)  พัฒนา/ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยให้มีหลายรูปแบบในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและระบบการให้บริการ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย การใช้ระบบสารสนเทศผ่าน Smart Phone ฯลฯ เป็นต้น

(4)  พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถในการกำกับ ดูแล การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

3.2.3  กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/ ปรับปรุง ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายแบบ

บูรณาการทั้งภายในและภายนอก สศค. ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

3.2.4  จัดทำภาพรวมของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายแบบบูรณาการทั้งภายใน

และภายนอก สศค.

3.2.5  จัดทำแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลสารสนเทศภายใน สศค. และภายนอก สศค.

ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

3.2.6  จัดทำแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายใน สศค. และภายนอก สศค. ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

3.2.7  จัดทำแผนภาพ Road Map แสดงเป้าหมาย ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ สศค. ยุทธศาสตร์ของ ICT และยุทธศาสตร์ชาติ

3.2.8  จัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

พ.ศ. 2560 – 2564 (The First Draft of ICT Plan)

3.2.9  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

3.3 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)

ขอบเขตการดำเนินการ

3.3.1  ศึกษาและจัดทำแผนงาน/ โครงการ และมาตรการสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดลำดับความสำคัญที่จะดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564

3.3.2  ศึกษาและ จัดทำแผนงาน/ โครงการระบบปฏิบัติการกรม (Department Operation Center)

รวมทั้งแนวทางการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยง MOC (Ministry Operation Center) ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564

3.3.3  จัดประชุมทุกหน่วยงานของ สศค. เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564  รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

(Meeting II)

3.3.4  ปรับปรุงร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทไอที สศค.

(The Second Draft of ICT Plan)

3.3.5  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

3.4 ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Final Report)

ขอบเขตการดำเนินการ

3.4.1  จัดประชุมทุกหน่วยงานของ สศค. เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

(Meeting III)

3.4.2  ปรับปรุงร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทไอที สศค. (The Final of ICT Plan)

3.4.3  จัดประชุมทุกหน่วยงานของ สศค. เพื่อร่วมรับทราบกรอบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของ

แผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับสมบูรณ์ (Meeting IV)

3.4.4  ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 โดยประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และสมบูรณ์

3.4.5  แนวทางการจัดฝึกอบรมหรือการพัฒนาด้านไอทีให้แก่บุคลากร ศทส. โดยกำหนดหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านไอทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/ โครงการ ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

3.4.6  อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 

ทั้งนี้ ให้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมให้ครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าประชุม และจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมในโครงการ สำหรับการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงาน