โครงการจ้างที่ปรึกษาเพี่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ว่าจ้าง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เริ่มโครงการ : 30 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดโครงการ : 24 พฤศจิกายน 2561 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current state of State Architecture) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ(Business) ด้านแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
 2. เพื่อกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
 3. เพี่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง (Gap Analytic) ระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของ สถาปัตยกรรมองค์กร
 4. เพี่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของ สถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
 5. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่

 

ขอบเขตของโครงการ

 1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยละเอียด โดยต้องประกอบไปด้วย การจัดทำกรอบแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน พร้อมแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานรายกิจกรรมเป็นอย่างน้อย
 2. จัดสัมมนาเปิดโครงการพร้อมทั้งนำเสนอความรู้และความสำคัญของการพัฒนาสถาปัตยกรรม องค์กร แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ การเสวนาผู้แทนหน่วยงานที่มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จเพี่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก 3 หน่วยงานและนำเสนอแผนการดำเนินงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา
 3. การประเมินความพร้อมของหน่วยงานต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  3.1 ทำการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ สถานะปัจจุบันขอสถาปัตยกรรมองค์กร (Current State of State Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคขั่น (Application) ด้านข้อมูล(Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
  3.2 ประเมินระดับความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยใช้กรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล เข่น ACMM เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ของหน่วยงานต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  3.3 จัดทำรายงานสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 5 ด้านและผลการประเมินความพร้อมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินที่ได้รับเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
 4. การศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
  4.1 ทำการศึกษาเปรียบเทียบกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA development framework) อย่างน้อย 3 กรอบแนวทางการพัฒนาตามสากล โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมก่อนนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4.2 จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาและจัดทำรายละเอียดข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการโดยระบุถึงข้อมูลหลักของกระบวนการ แหล่งที่มาของข้อมูลและ