จ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการสำรวจตรวจนับทรัพย์สิน ของ สำนักงาน กสทช.

สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด

วันที่เริ่มโครงการ : 30 ธันวาคม 2553

วันสิ้นสุดโครงการ : 28 มิถุนายน 2554

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ของ สำนักงาน กสทช. โดยมีระบบย่อย ดังนี้

 1. ระบบลงทะเบียนและรายละเอียดทรัพย์สิน
 2. ระบบการปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สิน
 3. ระบบการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
 4. ระบบการยืม/คืน ทรัพย์สินภายในองค์กร
 5. ระบบการย้าย/โอน ทรัพย์สิน
 6. ระบบการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
 7. ระบบการตัดจำหน่าย/ขาย ทรัพย์สิน
 8. ระบบภาพถ่ายทรัพย์สิน
 9. ระบบรายงานทรัพย์สิน
 10. ระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน (อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
 11. ระบบงานการควบคุมบัญชีวัสดุ