ผลงานบริษัท

ผลงานบริษัทด้านการให้บริการที่ปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ สามารถสรุปได้ดังนี้
 1. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) จำนวน 1 งาน (เพื่อการจัดทำสถาปัตยกรรมการจัดการองค์การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 2. โครงการสอบราคาซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ชุดเครื่องมือในการพัฒนาและจัดเก็บรายละเอียด สถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (EA Tools)
 3. โครงการงานจ้างพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) การเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 2
 4. โครงการ งานจ้างจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ 2560-2563
 5. โครงการจัดจ้างดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 6. โครงการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การเคหะแห่งชาติ ระยะที่ 1
 7. โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 8. งานปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงข่าย IP
 9. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564
 10. งานจ้างปรับปรุงโครงข่าย TOT MPLS รองรับการให้บริการ IPv6 ยี่ห้อ Cisco
 11. โครงการงานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 12. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำสถาปัตยกรรองค์กร (Enterprise Architecture) กระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1
 13. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561
 14. โครงการพัฒนาศูนย์สำรองข้อมูล สศช. (Backup Data Center of NESDB) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 15. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2557 – 2561
 16. โครงการวิเคราะห์ และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระบบสารสนเทศ ระบบการรักษาความปลอดภัย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการบินพลเรือน
 17. โครงการ “กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีไทยสู่สากล”
 18. โครงการพัฒนาระบบ Software ของงานจ้างปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์โครงข่าย IP เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการให้บริการโครงข่ายในระดับ PE
 19. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 -2559
 20. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนขององค์กรและสอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ
 21. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกพ. ตามหลักการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect)
 22. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
 23. โครงการควบคุมงานระบบเครือข่ายกระทรวงการคลัง 15 มิ.ย. 2554
 24. โครงการควบคุมงานระบบเครือข่ายกระทรวงการคลัง 15 พ.ค. 2554
 25. โครงการพัฒนาและควบคุมงานระบบเครือข่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์
 26. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรม ระบบบริหาร ราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงานปลัดกระทรวง คมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อให้รองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะ อย่างแท้จริง ระยะที่ 2
 27. จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการ PI Web Part Design Phase
 28. จ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการสำรวจตรวจนับทรัพย์สิน ของ สำนักงาน กสทช.
 29. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN)
 30. โครงการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 31. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนา Enterprise Service Architecture ประจำปี 2554-2558
 32. โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2559
 33. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร จัดการความมั่นคงปลอดภัย
 34. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2552
 35. โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
 36. โครงการติดตั้งระบบ CRM สำหรับระบบ Sub Call Center
 37. โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย LAN ภายในกรมสรรพากร