ผู้ว่าจ้าง :  สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
วันที่เริ่มโครงการ : 28 มีนาคม 2559
วันสิ้นสุดโครงการ : 25 สิงหาคม 2559 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
 2. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและสถานะในอนาคต ของสถาปัตยกรรมองค์กร (Gap Analysis)
 3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้แก่บุคลากร สอร.
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
 5. เพื่อกำหนดกรอบสถานะในอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน สำหรับนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้โดยละเอียด พร้อมแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานรายกิจกรรม
 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้แก่บุคลากร สอร.
 3. จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษา เพื่อคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สอร. ทั้งในส่วน EA framework ที่เหมาะสม
 4. ศึกษาวิเคราะห์ภารกิจหลักฟังก์ชันงานหลัก และประเมินสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการสนับสนุนฟังก์ชันงานหลักของหน่วยงาน และจัดทำรายละเอียดข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการ โดยระบุถึงข้อมูลหลักของกระบวนการ แหล่งที่มาของข้อมูล และผู้ใช้งานข้อมูล
 5. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบช่องว่างระหว่างสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่ออกแบบ
 7. กำหนดแผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการนำสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การใช้งานจริง