ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่เริ่มโครงการ : 17 ตุลาคม 2559

วันสิ้นสุดโครงการ : 14 กุมภาพันธ์ 2560

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัล พ.ศ. 2560 – 2562 เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  2. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พ.ศ. 2561 – 2563 สำหรับเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้มีกรอบแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบบูรณาการที่สามารถเป็นกรอบในการดำเนินการและจัดทำงบประมาณต่อไป
  4. เพื่อจัดทำแนวทางประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินการตามพันธกิจ

ขอบเขตของโครงการ

1. วิเคราะห์วางแผนและกำหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 – 2563 โดยให้ครอบคลุมในเรื่องการกำหนดนโยบายสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบเครือข่าย โครงสร้างการเชื่อมโยง การดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (2559 – 2561) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศและแผนพัฒนาดิจิทัลของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2560 – 2564

2. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสภาวะปัจจุบันของ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุนความสำเร็จและแนวทางดำเนินการและการพัฒนาต่อได้ในอนาคตตลอดจนงบประมาณ

3. สำรวจความต้องการในทุกระดับของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อสร้างกรอบงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ รวมทั้งใช้สำหรับการกำหนดนโยบายสารสนเทศที่จำเป็นในด้านต่างๆ ที่รวมถึงการใช้นโยบายการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการและนโยบายการรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดูแลและบริหารความเสี่ยง

4. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้สามารถเชื่อมโยงกับแนวทางที่กำหนดในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Thailand) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดทิศทางการใช้งาน สำหรับการบริหารและการติดตามประเมินผล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและนานาชาติ

5. จัดประชุมสรุปผลการศึกษาและแนวคิด และแนวทางดำเนินการตามข้อ 3.1 – 3.4 ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป.

6. จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ระยะ 3 ปี (2561 – 2563)

7. จัดทำแนวทางการพัฒนาข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

8. จัดให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้แผนการดำเนินงานตาม 3.6 และ 3.7 ได้รับการยอมรับจากคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

9. ปรับปรุงข้อเสนอแนะตามข้อ 3.8 และจัดพิมพ์แผนพัฒนาดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 – 2563 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2561 – 2563) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมบันทึกข้อมูลแผ่น CD หรือ DVD