ผู้ว่าจ้าง : การเคหะแห่งชาติ
วันที่เริ่มโครงการ : 11 กุมภาพันธ์ 2560
วันสิ้นสุดโครงการ : 7 ธันวาคม 2560 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อกำหนดและออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมาย (Target Architecture) ของหน่วยงานในมุมมองด้านการดำเนินงาน มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศ มุมมองด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์และมุมมองด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติ
3. เพื่อจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บรายละเอียดและแสดงผลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tools) และพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร
4. เพื่อจัดทำแผนงานปรับย้ายสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันสู่สถาปัตยกรรมองค์กรที่ต้องการในอนาคต (EA Transitional Plan)
5. เพื่อจัดทำแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (EA Change Management)
6. เพื่อออกแบบและกำหนดกรอบสมรรถนะและทักษะที่ต้องการของบุคลากรด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรการเคหะแห่งชาติ

ขอบเขตของโครงการ

 1. ทบทวนสถานภาพปัจจุบัน (As Is)
  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทบทวนสถานภาพปัจจุบัน (As Is) และเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติ เช่น แผนยุทธศาสตร์, SEPA, การสัมภาษณ์ เป็นต้น โดยนำผลลัพธ์จากระยะที่ 1 มาทบทวน โดยการสอบถาม สัมภาษณ์เพิ่มเติม รวมทั้งสถานภาพด้านสารสนเทศทั้งหมดและให้ข้อเสนอแนะสถานภาพปัจจุบันที่ผ่านการทบทวนแล้วและจัดทำรายงานการทบทวนสถานภาพปัจจุบัน (As Is) โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในระดับสากล
 2. การออกแบบสถาปัตยกรรมเป้าหมายของหน่วยงาน
  2.1 สถาปัตยกรรมการดำเนินงาน2.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำผังการไหลของกระบวนการหลักที่สำคัญ 17 กระบวนการของการเคหะแห่งชาติและให้ครอบคลุมกระบวนการตามรายงาน SEPA และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติปัจจุบัน2.1.2 ผู้รับจ้างต้องออกแบบสถาปัตยกรรมการดำเนินงานและจัดทำผังการไหลของกระบวนการย่อยภายใต้กระบวนการหลัก 17 กระบวนการของการเคหะแห่งชาติและให้ครอบคลุมกระบวนการตามรายงาน SEPA และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การเคหะแห่งชาติปัจจุบัน2.2 ผู้รับจ้างต้องกำหนดกรอบและออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในด้านความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นเอกภาพและความสามารถในการใช้งานข้อมูล

  2.3 ผู้รับจ้างต้องกำหนดกรอบและออกแบบสถาปัตยกรรมด้านระบบงานของหน่วยงานโดยมุ่งเน้นความสามารถในการทำงาน

  2.4 ผู้รับจ้างต้องกำหนดกรอบและออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงาน ที่ครอบคลุมในด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 3. การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
  3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติ ที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานโครงการ ตลอดจนกรอบงบประมาณที่สอดคล้องตามสถาปัตยกรรมเป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการเคหะแห่งชาติ
 4. การจัดหาเครื่องมือและการจัดทำฐานข้อมูลเชิงสถาปัตยกรรม4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรายละเอียดเชิงสถาปัตยกรรม (EA Tools) เพื่อจะนำมาจัดเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมที่ได้ออกแบบไว้ (Target Architecture) รวมทั้งสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ (Current Architecture) จำนวน 2 licenses โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้1) สามารถสร้างแบบจำลองมาตรฐานที่ครอบคลุมแบบจำลองต่างๆ ประกอบไปด้วย
  • แบบจำลองมาตรฐาน (Standard Modeling) ทางยุทธศาสตร์องค์กร (Business Strategy) และความสัมพันธ์ในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy Relationship)
  • แบบจำลองมาตรฐานทางขั้นตอนการดำเนินงานขององค์กร (Business Process & Workflow)
  • แบบจำลองทาง Application ที่สนับสนุนมาตรฐานสากล เช่น Unified Modeling Language
  • แบบจำลองทางด้านเทคโนโลยี Technology Modeling ที่สนับสนุนทางด้าน Network Diagram และ IT Landscape
  • แบบจำลองทางด้านข้อมูล Information Modeling ที่สนับสนุนทางด้าน Physical Data Model และ Entity Relational Diagram (ER)

  2) มี Framework และ Methodologies ที่สนับสนุนกรอบแนวทางของ TOGAF, Dodaf, Zachman

  3) รองรับการทำงานร่วมกับ Framework ISO 27000, COBIT, ITIL

  4) รองรับการทำงานแบบ Workspace บนฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม (Repository) เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล As Is และ To Be บน  Single Repository

  5) สามารถเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)

  6) มีความสามารถในการทำ HEAT MAP

  7) มีความสามารถในการทำ Matrix เพื่อใช้วิเคราะห์ Gap Analysis

  8) มีเครื่องมือในการจัดทำรายงาน (Report) ในลักษณะของ GUI เพื่อสะดวกในการเข้าข้อมูลสถาปัตยกรรม (Repository) เพื่อออกรายงาน (Report) ได้

  9) สามารถนำเสนอรายงานในรูปแบบ Microsoft Word, Microsoft Excel และ HTML

  10) สนับสนุนการทำ Audit และจัดเก็บข้อมูลประวัติการปรับปรุงข้อมูลสถาปัตยกรรม (Repository)

  11) สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลกระทบได้ (Impact Analysis)

  12) สร้างแบบจำลองของความสามารถขององค์กรได้ (EA Capabilities)

  13) สามารถสร้างแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่าง IT กับ Business ได้

  14) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมบริบทองค์กร

  15) มีความสามารถในการบริหารจัดการผู้ใช้งาน

  16) รองรับการแสดงในรูปแบบ Dashboard

  4.2 ผู้รับจ้างต้องออกแบบมุมมองเชิงสถาปัตยกรรมในระดับชั้นต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้และจัดทำเป็น Portal เพื่อใช้ในการสื่อสารแก่ผู้สนใจและผู้บริหารในการบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรมองค์กร

 5. การกำหนดกรอบสมรรถนะและทักษะที่ต้องการของบุคลากรด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรการเคหะแห่งชาติ
  5.1 ผู้รับจ้างต้องออกแบบแนวทางการประเมินสมรรถนะและกำหนดทักษะที่ต้องการของบุคลากรเพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรการเคหะแห่งชาติ5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบฟอร์มการประเมินสมรรถนะด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรการเคหะแห่งชาติเพื่อให้การเคหะแห่งชาตินำไปใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
 6. การจัดทำแผนงานปรับย้ายสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Transitional Plan)
  ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานปรับย้ายสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Transitional Plan) กำหนดแผนงาน/โครงการที่จำเป็นต่อการปรับย้ายจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันสู่สถาปัตยกรรมองค์กรที่ต้องการในอนาคต
 1. การจัดทำแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (EA Change Management)
  ผู้รับจ้างต้องจัดทำแนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (EA Change Management) เพื่อใช้ในการบริหารในระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารโครงการตามแผนงาน
 1. การจัดฝึกอบรมการใช้ Tool สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ
  ผู้รับจ้างต้องจัดฝึกอบรมการใช้ Tool สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศให้สามารถใช้ Tool ในการปรับเปลี่ยนได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้8.1 จัดอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (User) จำนวน 5 รุ่นๆ ละ 1 วัน จำนวน 2 คน/รุ่น8.2 จัดอบรมให้แก่ผู้ดูแลระบบ (Admin) จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน จำนวน 5 คน