ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ธันวาคม 2559
วันสิ้นสุดโครงการ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จัดเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

ขอบเขตของโครงการ

 1. จัดหาและติดตั้งลิขสิทธิ์ชุดเครื่องมือในการพัฒนาและจัดเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tools) โดยมีคุณสมบัติของชุดเครื่องมือดังกล่าว ดังนี้สามารถสร้างแบบจำลองมาตรฐาน
 • มี Framework และ Methodogies ที่สนับสนุนกรอบแนวทางของ TOGAF
 • รองรับการทำงานในการเปรียบเทียบข้อมูล As Is และ To Be
 • สามารถสร้าง Repository สำหรับเก็บข้อมูลได้
 • มีความสามารถในการนำเข้าข้อมูล
 • มีความสามารถในการทำ Matrix เพื่อใช้วิเคราะห์ Gap Analysis
 • มีเครื่องมือในการจัดทำรายงานในลักษณะ GUI เพื่อความสะดวกในการออกแบบรายการตามที่ต้องการ
 • สามารถนำเสนอรายงานในรูปแบบ Microsoft Word หรือ Microsoft Excel หรือ HTML หรือ PDF รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลประวัติการปรับปรุงข้อมูลสถาปัตยกรรมได้
 • รองรับการเก็บข้อมูล Business Domain, Data/Information Domain,

Application Domain และ Technology and Infrastructure Domain

 • สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Domain ได้ครบทุกโดเมนหรือตามการออกแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 1. อบรมการใช้งานและนำข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเข้าสู่ระบบโดยใช้โปรแกรมที่ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จำนวน 1 ครั้ง
 2. การให้บริการแก้ไขปัญหาและคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของโปรแกรมเเก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ตลอดระยะเวลา 1 ปี และการให้บริการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการภายใน 4 ชั่วโมง นับจากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 3. โปรแกรมที่ส่งมอบต้องเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า