ผู้ว่าจ้าง : กรมการแพทย์

วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2560

วันสิ้นสุดโครงการ : 29 มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาสถานภาพของสถาปัตยกรรมการดำเนินงานและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 2. เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการในอนาคต
 3. เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตของโครงการ

 1. การศึกษาสถานภาพของสถาปัตยกรรมการดำเนินงานและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  การศึกษาสถานภาพของสถาปัตยกรรมการดำเนินงานและสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้
  • จัดประชุม/สัมมนา เพื่อทำความเข้าใจต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ศึกษาทบทวนการดำเนินงาน ภารกิจและกระบวนการทำงานหลักของสถาบันโรคทรวงอก
  • ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งด้านการใช้ข้อมูล ระบบงาน และระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 2. การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการในอนาคต
  การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการในอนาคต มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้
  • ศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีผลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันโรคทรวงอก
  • ประเมินความต้องการและการสอบทานความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันโรคทรวงอกทั้งจากภายในและภายนอก
  • ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายที่สอดคล้องตามผลการศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องตลอดจนสอดคล้องตามความต้องการของหน่วยงาน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารและการบริการของสถาบันโรคทรวงอก
 3. การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้
  • กำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT
  • ออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนงานสำคัญและตัวชี้วัด
  • จัดทำแผนภาพ (Blue Print) ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ้างอิงตามหลักการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  • จัดประชุม/สัมมนาเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันโรคทรวงอกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์ไอซีที
  การจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์ไอซีทีมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้
  • จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • จัดทำแนวทางการกำกับดูแลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันโรคทรวงอก
  • จัดประชุม/สัมมนาประชาพิจารณ์เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันโรคทรวงอกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย