ผู้ว่าจ้าง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่เริ่มโครงการ : 30 มีนาคม 2561
วันสิ้นสุดโครงการ : 24 พฤศจิกายน 2561 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร (Current state of State Architecture) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ(Business) ด้านแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
 2. เพื่อกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) ทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชั่น (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
 3. เพี่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง (Gap Analytic) ระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของ สถาปัตยกรรมองค์กร
 4. เพี่อกำหนดแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของ สถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture)
 5. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อน

ขอบเขตของโครงการ

 1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยละเอียด โดยต้องประกอบไปด้วย การจัดทำกรอบแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน พร้อมแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานรายกิจกรรมเป็นอย่างน้อย
 2. จัดสัมมนาเปิดโครงการพร้อมทั้งนำเสนอความรู้และความสำคัญของการพัฒนาสถาปัตยกรรม องค์กร แนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรภาครัฐ การเสวนาผู้แทนหน่วยงานที่มีการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่ประสบความสำเร็จเพี่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก 3 หน่วยงานและนำเสนอแผนการดำเนินงาน การรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมสัมมนา
 3. การประเมินความพร้อมของหน่วยงานต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  3.1 ทำการศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ สถานะปัจจุบันขอสถาปัตยกรรมองค์กร (Current State of State Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคขั่น (Application) ด้านข้อมูล(Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security)
  3.2 ประเมินระดับความพร้อมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยใช้กรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล เข่น ACMM เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์ สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงความพร้อมในด้านต่างๆ ของหน่วยงานต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  3.3 จัดทำรายงานสถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 5 ด้านและผลการประเมินความพร้อมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินที่ได้รับเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
 4. การศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมกับหน่วยงาน
  4.1 ทำการศึกษาเปรียบเทียบกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA development framework) อย่างน้อย 3 กรอบแนวทางการพัฒนาตามสากล โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมก่อนนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4.2 จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาและจัดทำรายละเอียดข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กรในแต่ละด้านที่สอดคล้องตามกระบวนการโดยระบุถึงข้อมูลหลักของกระบวนการ แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ใช้งานข้อมูล
  5. การฝึกอบรม
  จัดฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
  5.1 หลักสูตร EA for Executive จำนวน 1 รุ่น แก่ผู้บริหารในระดับผู้อำนวยการ โดยมี ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน ไม่น้อยกว่า 25 คน
  5.2 หลักสูตรเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 1 รุ่น ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมอย่างน้อย 2 วัน มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน และของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
  5.3 ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำแผนการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้เป็นอย่างน้อย
  1) วัตถุประสงค์
  2) หัวข้อการฝึกอบรม
  3) วิธีการฝึกอบรม
  4) เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  5) ระยะเวลาการฝึกอบรม
  6) สถานที่ฝึกอบรม
  7) รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)
  5.4 ที่ปรึกษาต้องเสนอแผนการฝึกอบรมให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนการฝึกอบรม โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1) ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม อาทิ วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารในการฝึกอบรม ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมและสถานที่ในการฝึกอบรม
  2) วิทยากรที่จะมาฝึกอบรมดังกล่าวต้องมีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3) สำหรับหลักสูตร 4.5.1 และ 4.5.2 ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  4) ผลที่ได้จากการฝึกอบรมทั้งหมดจะต้องนำมาใช้ประกอบการกำหนดกรอบของ สถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง 5 ด้าน
  5.5 ในกรณีที่ปรึกษาได้มีการจัดเตรียมการฝึกอบรมตามกำหนดวันที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วแต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาไม่ครบจำนวนไม่ถือว่าเป็นความผิดของที่ปรึกษาและให้สามารถจัดฝึกอบรมได้
  5.6 หากที่ปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของการฝึกอบรมที่ผ่านการเห็นชอบแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
  6. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6.1 นำผลที่ได้จากการศึกษาตามข้อ 4.3, ข้อ 4.4 และการฝึกอบรมข้อ 4.5 มาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะบัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Gap Analytic)
  6.2 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  6.3 จัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถานะอนาคตของ สถาปัตยกรรมองค์กร (Future State of Enterprise Architecture) โดยละเอียด
  7. การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (EA Governance)
  7.1 จัดทำรายงานแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) ให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  7.2 จัดทำแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
  8. การจัดสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  9. จัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าร่วมกับผู้ว่าจ้าง ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง จนกว่างานทั้งหมดจะแล้วเสร็จ