ผู้ว่าจ้าง : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
วันที่เริ่มโครงการ : วันที่ 19กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัลสำหรับพัฒนาและขับเคลื่อนสถาบัน ฯ สู่องค์กรยุคดิจิทัล และ เป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐในด้านรัฐบาลดิจิทัล
 2. เพื่อใช้แผนปฏิบัติการดิจิทัลเป็นกรอบดำเนินงานด้านดิจิทัลของสถาบันฯ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. เพื่อให้มีกรอบสำหรับปรับปรุงระบบดิจิทัลของสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 4. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ทั้งภายในและภายนอก ในการใช้งานระบบดิจิทัลของสถาบันฯ

ขอบเขตของโครงการ

 1. ผู้เสนองานจะต้องจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อชี้แจง และ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการดิจิทัล อย่างน้อย 1 ครั้ง ให้รองรับอย่างน้อย 50 คน และ จัดประชุมผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างน้อย 4 ครั้ง รวมอย่างน้อย 200 คน
  ก .สร้างความตระหนักในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สถาปัตยกรรมองค์กร
  ข . รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่จำเป็นสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล และสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As Is) และ ที่ควรเป็น (To Be) ของ สคช.
 2. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ (As Is Architecture) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  ก. ศึกษาสถานภาพระบบสารสนเทศ/ระบบดิจิทัลที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน ตลอดจนยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างองค์กร กระบวนการสำคัญ การส่งมอบคุณค่าและผู้มีส่วนได้เสีย ผลผลิตและตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กรที่กำหนดขึ้น
  ข. กำหนดกรอบและจัดทำสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data/Information Architecture) ที่แสดงถึงข้อมูลสำคัญพร้อมทั้งกระบวนงานที่เกี่ยว
  ค. กำหนดกรอบและจัดทำสถาปัตยกรรมด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ รายการระบบงาน แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อของระบบงานฐานข้อมูล (ใช้ Diagram ในการนำเสนอ) การสำรองข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
  ง. กำหนดกรอบและจัดทำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมในด้านแผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แผนผังระบบเครือข่าย การจัดแบ่งพื้นที่การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานและแผนผังอุปกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 3. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (To Be Architecture) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังนี้
  ก. กำหนดกรอบและออกแบบสถาปัตยกรรมการดำเนินงาน โดยกำหนดกระบวนการหลักที่ต้องมีการพัฒนารองรับตามยุทธศาสตร์องค์กร (Strategic Process)
  ข. กำหนดกรอบและออกแบบสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นในด้านความสามารถในการใช้ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นเอกภาพและความสามารถในการใช้งานข้อมูล
  ค. กำหนดกรอบและออกแบบสถาปัตยกรรมด้านระบบงานโดยมุ่งเน้นความสามารถในการทำงาน
  ง. กำหนดกรอบและออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมในด้านคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบเครือข่ายและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 4. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพระยะ 3 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและ ที่มีแนวโน้มเหมาะสมในอนาคตโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
  ก. กำหนดโครงการกิจกรรม ระยะเวลาในการดำเนินการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทักษะและความเชี่ยวชาญ กรอบงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง กับสถาปัตยกรรมองค์กร ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. ควรเป็น (To Be)
  ข. กำหนดรายละเอียด เพิ่มเติมในด้านนโยบายที่เหมาะสม ต่อการดำเนินงาน ในแต่ละช่วง อาทิ นโยบายความมั่นคงปลอดภัย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการควบคุมข้อมูลและสารสนเทศ นโยบายการให้สิทธิ และการตรวจสอบสิทธิ
  ค. กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง สมรรถนะที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการดำเนินงาน
  ง. กำหนดกรอบการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมในการดำเนิน ด้านดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
  จ. จัดทำร่างแผนบริหารสารสนเทศ รายปี (พ.ศ. 2562 – 2564)
 5. จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเพื่อนำมาวิเคราะห์และ ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด อย่างน้อยดังนี้
  ก. จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโดยจะต้องรองรับผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 100 คน
  ข. จัดทำ(ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การรับรอง และ ให้ความเห็นตลอดจนปรับแก้ให้สมบูรณ์
 6. จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ และ ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ก. จัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการดิจิทัลและสถาปัตยกรรมองค์กร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อย่างน้อย ๒๐๐ เล่ม
  ข . จัดทำ อินโฟกราฟิก ภาพนิ่ง เพื่อส่งเสริมการรับรู้ให้แก่บุคลากรภายใน