หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (ENTERPRISE ARCHITECTURE FOR EXECUTIVE)

     การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเสมือน
เครื่องมือผลักดันองค์กรให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและการซ้าซ้อนของการทางาน อีกทั้งสามารถให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจนการตัดสินใจและสั่งการ
ดังนั้น ผู้บริหารจึงมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง การพัฒนาและการกากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรให้มีการพัฒนา
ใช้งานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลจากสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อพิจารณาด้านการลงทุนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารทรัพยากร ตลอดจนการบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรต่อไป