หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มพนักงานทั่วไปและผู้บริหารระดับต้น (EA FOR NON IT)

หลักสูตรการอบรมนี้เป็นหลักสูตรการอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจต่อแนวคิดของสถาปัตยกรรมองค์กรที่เป็นภาพรวมในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการระหว่างความต้องการทางธุรกิจขององค์กรกับความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสาหรับพนักงานทั่วไปหรือผู้บริหารระดับต้นที่มิใช่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งนี้ เพื่อความเข้าใจต่อแนวคิดที่สาคัญและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร