หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มนักพัฒนาสถาปัตยกรรม (EA FOR ARCHITECTURE DEVELOPER)

     หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติจริงจากตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่จะทาให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจถึงกระบวนการที่สาคัญในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรประเด็นสาคัญที่ต้องพึงระวังและมีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับตลอดจนกระบวนการในการกากับดูแลเพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่องในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร