สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
วันที่เริ่มโครงการ : 24 เมษายน 2557
วันสิ้นสุดโครงการ : 20 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

  1. เพื่อประเมินระดับความพร้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในระดับกรมต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  2. เพื่อศึกษา และกำหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมของกระทรวงยุติธรรม
  3. เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Architecture)ของกระทรวงยุติธรรมที่ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงานของกระบวนการหลัก มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศของกระบวนการหลัก มุมมองด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ และมุมมองด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
  4. เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
  5. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

  1. เพื่อประเมินระดับความพร้อมของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในระดับกรมต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  2. เพื่อศึกษา และกำหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมของกระทรวงยุติธรรม
  3. เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Architecture)ของกระทรวงยุติธรรมที่ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงานของกระบวนการหลัก มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศของกระบวนการหลัก มุมมองด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ และมุมมองด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
  4. เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
  5. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง