ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เบย์ คอมพิวติ้งจำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 12 พฤษภาคม 2557
วันสิ้นสุดโครงการ : 31 สิงหาคม 2557

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
1. ลดภาระการทำงานของอุปกรณ์ Cisco 7613 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2. อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ IP Pool จำนวนมากและหลากหลาย
3. เพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพในระบบโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
4. เพื่อพัฒนาระบบ SoftwareCarrier Grade DHCPตาม TOR จ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice

ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้แก่
1. พัฒนาระบบ Carrier Grade DHCPMonitor
2. พัฒนาระบบ Carrier Grade DHCPServer
3. อบรมพนักงานทีโอที ให้มีความสามารถในการใช้งาน Carrier Grade DHCPSystem

ขอบเขตโครงการ

ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Carrier Grade DHCP ใหม่ เชื่อมต่อกับ TOT MPLS Network เพื่อใช้สำหรับรองรับ IPv4 และ IPv6 ตามการจัดวางอุปกรณ์และการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ได้ตามรายละเอียดการเชื่อมต่อและจำนวนอุปกรณ์ที่ถูกแสดงไว้ใน TOR งานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  1. ติดตั้งและพัฒนา Software Carrier Grade DHCPMonitorที่ อาคาร 4 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน 1 System
  2. ติดตั้ง SoftwareCarrier Grade DHCPServer ที่คลังพัสดุบริษัทAIT ก่อนที่บริษัทAIT จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่ชุมสายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  3. พัฒนา Software Carrier Grade DHCPServer ตาม TOR จ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  4. ร่วมมือและช่วยเหลือบริษัทAIT ตัดถ่าย IP Pool จาก Cisco 7613 มาใช้งานที่ Carrier Grade DHCP Server
  5. อบรมการใช้งานระบบ