ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด

วันที่เริ่มโครงการ : 2 zon2557

วันสิ้นสุดโครงการ : 3 ตุลาคม 2557

วัตถุประสงค์
1. ลดภาระการทำงานของอุปกรณ์ Cisco 7613 ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
2. อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ IP Pool จำนวนมากและหลากหลาย
3. เพิ่มเสถียรภาพและศัยกภาพในระบบโครงข่ายของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

เป้าหมายของโครงการ
พัฒนาระบบ Software Carrier Grade DHCP ตาม TOR จ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้แก่
1. พัฒนาระบบ Carrier Grade DHCP Monitor
2. พัฒนาระบบ Carrier Grade DHCP Server
3. อบรมพนักงานทีโอที ให้มีความสามารถในการใช้งาน Carrier Grade DHCP System

ขอบเขตของโครงการ
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Carrier Grade DHCP ใหม่ เชื่อมต่อกับ TOT MPLS Network เพื่อใช้สำหรับรองรับ IPv4 และIPv6 ตามการจัดวางอุปกรณ์และการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ได้ตามรายละเอียดการเชื่อมต่อและจำนวนอุปกรณ์ที่ถูกแสดงไว้ใน TORงานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ติดตั้งและพัฒนา Software Carrier Grade DHCP Monitor ที่ อาคาร 4 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน 1 System และทำระบบ Redundancy ร่วมกับ DHCP System ใน Phase1
2. ติดตั้ง Software Carrier Grade DHCP Server ที่คลังพัสดุบริษัท AIT ก่อนที่บริษัท AIT จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่ชุมสายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
3. พัฒนา Software Carrier Grade DHCP Server ตาม TOR จ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
4. ร่วมมือและช่วยเหลือบริษัท AIT ตัดถ่าย IP Pool จาก Cisco 7613 มาใช้งานที่ Carrier Grade DHCP Server
5. อบรมการใช้งานระบบ

ขอบเขตของโครงการ
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Carrier Grade DHCP ใหม่ เชื่อมต่อกับ TOT MPLS Network เพื่อใช้สำหรับรองรับ IPv4 และIPv6 ตามการจัดวางอุปกรณ์และการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ได้ตามรายละเอียดการเชื่อมต่อและจำนวนอุปกรณ์ที่ถูกแสดงไว้ใน TORงานจ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1. ติดตั้งและพัฒนา Software Carrier Grade DHCP Monitor ที่ อาคาร 4 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ จำนวน 1 System และทำระบบ Redundancy ร่วมกับ DHCP System ใน Phase1
2. ติดตั้ง Software Carrier Grade DHCP Server ที่คลังพัสดุบริษัท AIT ก่อนที่บริษัท AIT จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่ชุมสายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
3. พัฒนา Software Carrier Grade DHCP Server ตาม TOR จ้างเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์รองรับบริการ Multiservice ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
4. ร่วมมือและช่วยเหลือบริษัท AIT ตัดถ่าย IP Pool จาก Cisco 7613 มาใช้งานที่ Carrier Grade DHCP Server
5. อบรมการใช้งานระบบ